HỘI THI LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

Ngày 06-08/5/2019, trường MN Quảng Phú tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương. Kết quả hội thi đã chọn được nhiều sản phẩm đẹp, sáng tạo.